Qua địa chỉ violympic@moet.edu.vn, Ban tổ chức nhận được thư từ bạn Tran Ngoc Bao Nguyen.Cảm ơn và chia sẻ với các bạn.

Họ tên: Tran Ngoc Bao Nguyen
Địa chỉ: 49 Thach Han - Hue
Điện thoại: 0543538868
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap-Tu do-Hanh phuc
Kinh gui ban to chuc chuong trinh violympic
Em ten la:Tran Ngoc Bao Nguyen
Violympic la mot chuong trinh hay , bo ich nham dao tao nhan tai cho dat nuoc Viet nam ta hien nay.Vi vay , khong nhung la em ma con rat nhieu ban khac va con ca cac anh chi tieu hoc , trung hoc co so deu rat thich chuong trinh violympic nay.Hang ngay, em deu lam bai tren violympic bang nhieu cai ten khac nhau.Nho co violympic ma em co them nhieu kien thuc ve toan hoc cho ban than minh.Khong nhung the ,neu lam bai tot em cung co the di thi cap truong, cap thanh pho, cap tinh, cap quoc gia. khong nhung em vui ma bo me em deu rat vui.Em con duoc giao luu voi cac ban trong va ngoai nuoc.Em con duoc biet ve vi thu tinh , quoc gia cua minh va em con biet ve diem cua cac ban, cac anh chi nhat tinh , nhat quoc quoc gia.Thu da dai , em xin dung tai day.Sang nam moi,emchuc ban to chuc chuong trinh suc khoe va co the sang tao them nhieu chuong trinh hay, bo ich. Em cam on chuong trinh violympic Va em cung cam on ban to chuc chuong trinh violympic
 Em xin kinh chao
Than gui Nguyen Tran Ngoc Bao Nguyen
@: Thư viết không gõ dấu tiếng Việt, nhưng BTC cũng "dịch" ra được. Mong các bạn chịu khó "đọc và dịch" theo nguyên bản.Cảm ơn nhiều !